Thursday, September 29, 2011

ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ NDF ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု
NATIONAL DEMOCRATIC FORCE
အမွတ္ (၁၀၃)၊ တိုက္(၃)၊ ဒဂုံလြင္လမ္း၊ သီရိလမ္းနွင့္စပယ္လမ္းၾကား၊
ေမတၱာညႊန္႔ရပ္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
Ph- ၀၁-၅၅၁၆၅၄ ; email း info@ndfmyanmar.com
ေၾကညာခ်က္အမွတ္( ၆ /၂၀၁၁)
၂၀၁၁ခုႏွစ္၊စက္တဘၤာလ(၂၇)ရက္

ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီ
မံကိန္း
တည္ေဆာက္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လူထုလူတန္းစားအလႊာ အသီးသီး၊
အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၊ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးႏွင့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ
ပညာရွင္အသိီးသီးတို႔က မိမိတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းအၾကံျပဳ
ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဤကိစၥရပ္ႏွင့္္္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၁၇)ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္
အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာန၌ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္
က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယင္းအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးက
ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အပါအ၀င္
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ” ယခုအခါ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ၊
ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး
ေပၚေပါက္လာျပီျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား၊ အဆုံးအျဖတ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏
မူ၀ါဒအဆုံးအျဖတ္အတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ၀န္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု
ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းကို မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ သိရွိရပါသည္။
ဤ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိစၥရပ္သည္
တစ္မ်ိုဳးသားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ တနည္းအားျဖင့္
အမ်ိဳးသားေရးကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာထားအဆုံးအျဖတ္
ခံယူရုံမွ်ျဖင့္ လုံေလာက္မည္ဟု မယုံၾကည္ပါ။ တစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္၊
တစ္ဖြဲ႔တစ္သင္း၏ လႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ ဆုံးျဖတ္၍ ျဖစ္ ေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္ပါ။
ဤကိစၥရပ္ေၾကာင့္ အားလုံးအယူအဆတူညီမွ်တ၍ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ
တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ရႏုိင္သလို ဤကိစၥရပ္ေၾကာင့္
အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထိခိုက္
ေစႏုိင္သည္ကိုလည္း အထူးသတိျပဳသင့္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
စက္တဘၤာလ(၁၇)ရက္ေန႔ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပင္ အမွတ္(၁)ႏွင့္အမွတ္(၂)
စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက “ ဒီကိစၥ ၊ ဒီ issue ေၾကာင့္
စည္းလုံးညီညြတ္မႈအား ခ်ည့္နဲ႔မသြားေစသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအၾကံျပဳအပ္ပါတယ္
” ဟု အေလး အနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သိရွိရပါသျဖင့္
အထူးစဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ၾကေပသည္။
ဧရာ၀တီအေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဧရာ၀တီသည္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္၊
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး
အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ အမွတ္သေကၤတျဖစ္၍
အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ တန္ဖိုး ၾကီးမားလွသည့္ ရတနာတစ္ပါးဆိုသည္ကို
မည္သူမွ် မျငင္းႏုိင္ပါ။ အျခားအမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ၾကသလို ဧရာ၀တိီကိုလည္း အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္အျဖစ္
ဘိုးေဘးဘီဘင္မွစ၍ ေနာက္အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ထိတုိင္
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လူတုိင္းတြင္ တာ၀န္ရွိ ပါသည္။
သို႔ပါ၍ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိစၥကို
စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားအဆုံးအျဖတ္သာမက ျမန္မာျပည္အေရး၊
အမ်ိဳးသားအေရး ျဖစ္ပါသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအားလုံး၏ ဆႏၵကို
တုိက္ရုိက္ခံယူျခင္း ( Referendum) နည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါကလည္း ဤၾကားကာလတြင္
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ရပ္ဆုိင္းထားသင့္ ပါေၾကာင္း အေလးအနက္
တိုက္တြန္းေၾကညာအပ္ပါသည္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု

No comments:

Post a Comment